لیست آگهی های استخدام نیرو
آگهی های استخدام در وبسایت جیلیز
تخصص حلیم پز ( ماهر )
حوزه فعالیت رستوران  
سابقه کار پنج الی ده سال  
استان خوزستان   , شهر اهواز
آگهی های استخدام در وبسایت جیلیز
تخصص حلیم پز ( ماهر )
حوزه فعالیت سنتی / قهوه خانه  
سابقه کار سه الی پنج سال  
استان تهران   , شهر تهران
آگهی های استخدام در وبسایت جیلیز
تخصص حلیم پز ( ماهر )
حوزه فعالیت سنتی / قهوه خانه  
سابقه کار سه الی پنج سال  
استان تهران   , شهر تهران
آگهی های استخدام در وبسایت جیلیز
تخصص حلیم پز ( ماهر )
حوزه فعالیت سنتی / قهوه خانه  
سابقه کار سه الی پنج سال  
استان خراسان رضوي   , شهر مشهد
آگهی های استخدام در وبسایت جیلیز
تخصص حلیم پز ( ماهر )
حوزه فعالیت آشپزخانه کیترینگ  
سابقه کار پنج الی ده سال  
استان تهران   , شهر تهران
آگهی های استخدام در وبسایت جیلیز
تخصص حلیم پز ( ماهر )
حوزه فعالیت سنتی / قهوه خانه  
سابقه کار یک الی سه سال  
استان تهران   , شهر تهران
آگهی های استخدام در وبسایت جیلیز
تخصص حلیم پز ( ماهر )
حوزه فعالیت سنتی / قهوه خانه  
سابقه کار سه الی پنج سال  
استان تهران   , شهر تهران
آگهی های استخدام در وبسایت جیلیز
تخصص حلیم پز ( حرفه ای )
حوزه فعالیت سنتی / قهوه خانه  
سابقه کار پنج الی ده سال  
استان تهران   , شهر تهران