لیست آگهی های استخدام نیرو
آگهی های استخدام در وبسایت جیلیز
تخصص دل و جگر زن ( نیمه ماهر )
حوزه فعالیت ایرانی / چلوکباب  
سابقه کار یک الی سه سال  
استان تهران   , شهر تهران
آگهی های استخدام در وبسایت جیلیز
تخصص دل و جگر زن ( ماهر )
حوزه فعالیت سنتی / قهوه خانه  
سابقه کار سه الی پنج سال  
استان تهران   , شهر ------
آگهی های استخدام در وبسایت جیلیز
تخصص دل و جگر زن ( نیمه ماهر )
حوزه فعالیت سنتی / قهوه خانه  
سابقه کار یک الی سه سال  
استان تهران   , شهر شهريار
آگهی های استخدام در وبسایت جیلیز
تخصص دل و جگر زن ( ماهر )
حوزه فعالیت ایرانی / چلوکباب  
سابقه کار زیر یکسال  
استان تهران   , شهر اسلامشهر
آگهی های استخدام در وبسایت جیلیز
تخصص دل و جگر زن ( نیمه ماهر )
حوزه فعالیت رستوران  
سابقه کار سه الی پنج سال  
استان خراسان رضوي   , شهر مشهد
آگهی های استخدام در وبسایت جیلیز
تخصص دل و جگر زن ( ماهر )
حوزه فعالیت سنتی / قهوه خانه  
سابقه کار یک الی سه سال  
استان تهران   , شهر اسلامشهر