لیست آگهی های استخدام نیرو
آگهی های استخدام در وبسایت جیلیز
تخصص سخنگو / داد زن ( نیمه ماهر )
حوزه فعالیت رستوران  
سابقه کار یک الی سه سال  
استان تهران   , شهر تهران
آگهی های استخدام در وبسایت جیلیز
تخصص سخنگو / داد زن ( نیمه ماهر )
حوزه فعالیت رستوران  
سابقه کار زیر یکسال  
استان تهران   , شهر تهران
آگهی های استخدام در وبسایت جیلیز
تخصص سخنگو / داد زن ( ماهر )
حوزه فعالیت سنتی / قهوه خانه  
سابقه کار زیر یکسال  
استان خراسان رضوي   , شهر مشهد
آگهی های استخدام در وبسایت جیلیز
تخصص سخنگو / داد زن ( نیمه ماهر )
حوزه فعالیت رستوران  
سابقه کار زیر یکسال  
استان قم   , شهر قم
آگهی های استخدام در وبسایت جیلیز
تخصص سخنگو / داد زن ( نیمه ماهر )
حوزه فعالیت رستوران  
سابقه کار یک الی سه سال  
استان خراسان رضوي   , شهر مشهد
آگهی های استخدام در وبسایت جیلیز
تخصص سخنگو / داد زن ( نیمه ماهر )
حوزه فعالیت رستوران  
سابقه کار زیر یکسال  
استان فارس   , شهر شيراز
آگهی های استخدام در وبسایت جیلیز
تخصص سخنگو / داد زن ( نیمه ماهر )
حوزه فعالیت کافی شاپ  
سابقه کار زیر یکسال  
استان تهران   , شهر شهريار
آگهی های استخدام در وبسایت جیلیز
تخصص سخنگو / داد زن ( حرفه ای )
حوزه فعالیت سنتی / قهوه خانه  
سابقه کار یک الی سه سال  
استان تهران   , شهر تهران
آگهی های استخدام در وبسایت جیلیز
تخصص سخنگو / داد زن ( نیمه ماهر )
حوزه فعالیت ایرانی / چلوکباب  
سابقه کار زیر یکسال  
استان تهران   , شهر تهران
آگهی های استخدام در وبسایت جیلیز
تخصص سخنگو / داد زن ( ماهر )
حوزه فعالیت رستوران  
سابقه کار زیر یکسال  
استان تهران   , شهر تهران
آگهی های استخدام در وبسایت جیلیز
تخصص سخنگو / داد زن ( مبتدی )
حوزه فعالیت رستوران  
سابقه کار زیر یکسال  
استان تهران   , شهر تهران
آگهی های استخدام در وبسایت جیلیز
تخصص سخنگو / داد زن ( مبتدی )
حوزه فعالیت رستوران  
سابقه کار زیر یکسال  
استان تهران   , شهر تهران