لیست آگهی های استخدام نیرو
آگهی های استخدام در وبسایت جیلیز
تخصص طباخی کار ( ماهر )
حوزه فعالیت طباخی  
سابقه کار سه الی پنج سال  
استان تهران   , شهر ------
آگهی های استخدام در وبسایت جیلیز
تخصص طباخی کار ( ماهر )
حوزه فعالیت طباخی  
سابقه کار یک الی سه سال  
استان تهران   , شهر تهران
آگهی های استخدام در وبسایت جیلیز
تخصص طباخی کار ( ماهر )
حوزه فعالیت طباخی  
سابقه کار یک الی سه سال  
استان البرز   , شهر كرج