خانه > لیست آگهی های تجهیزات ثبت شده کشوری

محصول

محصول دستگاه حضور و غیاب پرسنلی  
ساخت ایران  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان تهران 
شهر تهران  
قیمت 2,700,000 تومان  

محصول دستگاه حضور و غیاب پرسنلی  
ساخت ایران  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان تهران 
شهر تهران  
قیمت 2,400,000 تومان  

محصول دستگاه حضور و غیاب پرسنلی  
ساخت ایران  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان تهران 
شهر تهران  
قیمت 1,200,000 تومان  

محصول دستگاه حضور و غیاب پرسنلی  
ساخت ایران  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان تهران 
شهر تهران  
قیمت 355,000 تومان  

محصول دستگاه نوبت دهی اتوماتیک  
ساخت ایران  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان تهران 
شهر تهران  
قیمت 580,000 تومان  

محصول بالابر نفر بر طبقاتی  
ساخت ایران  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان تهران 
شهر تهران  
قیمت 1,500,000 تومان  

محصول اطفای حریق / آتشنشانی  
ساخت ایران  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان تهران 
شهر تهران  
قیمت 380,000 تومان  

محصول دستگاه نوبت دهی اتوماتیک  
ساخت ایران  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان تهران 
شهر تهران  
قیمت 3,500,000 تومان  

محصول دستگاه نوبت دهی اتوماتیک  
ساخت ایران  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان تهران 
شهر تهران  
قیمت 5,000,000 تومان  

محصول موتور برق / ژنراتور / یو پی اس  
ساخت ایران  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان تهران 
شهر تهران  
قیمت 2,200,000 تومان  

محصول موتور برق / ژنراتور / یو پی اس  
ساخت ایران  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان تهران 
شهر تهران  
قیمت 2,500,000 تومان  

محصول هیتر تابشی فضای باز / گرمایش تابشی  
ساخت ایران  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان تهران 
شهر تهران  
قیمت 3,600,000 تومان  

محصول هیتر تابشی فضای باز / گرمایش تابشی  
ساخت ایران  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان تهران 
شهر تهران  
قیمت 4,200,000 تومان  

محصول هیتر تابشی فضای باز / گرمایش تابشی  
ساخت ایران  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان تهران 
شهر تهران  
قیمت 350,000 تومان  

محصول هیتر تابشی فضای باز / گرمایش تابشی  
ساخت ایران  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان تهران 
شهر تهران  
قیمت 3,200,000 تومان  

محصول هیتر تابشی فضای باز / گرمایش تابشی  
ساخت ایران  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان تهران 
شهر تهران  
قیمت 6,800,000 تومان  

محصول هود دیواری / هود مرکزی / سانتریفیوژ  
ساخت ایران  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان تهران 
شهر تهران  
قیمت 2,000,000 تومان  

محصول هود دیواری / هود مرکزی / سانتریفیوژ  
ساخت ایران  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان تهران 
شهر تهران  
قیمت 2,500,000 تومان  

محصول  آب شیرین کن / تصفیه آب / فیلتراسیون  
ساخت ایران  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان تهران 
شهر تهران  
قیمت 1,400,000 تومان  

محصول  آب شیرین کن / تصفیه آب / فیلتراسیون  
ساخت ایران  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان تهران 
شهر تهران  
قیمت 850,000 تومان  

123456...>>