خانه > لیست آگهی های تجهیزات ثبت شده کشوری

محصول

محصول کالباس بر مورب / عمود بر  
ساخت آلمان  
وضعیت کارکرده  
استان آذربايجان غربي 
شهر مياندوآب  
قیمت 9,500,000 تومان  

محصول فرهای پيتزا گازی / برقی / هیزمی  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان آذربايجان غربي 
شهر مياندوآب  
قیمت 3,200,000 تومان  

محصول يخچال ایستاده / زیرکانتری/صفحه کاری  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان آذربايجان غربي 
شهر پيرانشهر  
قیمت 6,000,000 تومان  

محصول يخچال ایستاده / زیرکانتری/صفحه کاری  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان آذربايجان غربي 
شهر مياندوآب  
قیمت 4,000,000 تومان  

محصول خمير پهن کن رومیزی / ایستاده ریلی  
ساخت نامشخص  
وضعیت در حد نو  
استان آذربايجان غربي 
شهر اروميه  
قیمت 24,000,000 تومان  

محصول شیر کاکائو گرم کن تک قلو / دو قلو  
ساخت نامشخص  
وضعیت در حد نو  
استان آذربايجان غربي 
شهر مهاباد  
قیمت 5,000,000 تومان  

محصول تاپینگ یخچالدار درب دار / با محافظ شیشه ای  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان آذربايجان غربي 
شهر مياندوآب  
قیمت 7,300,000 تومان  

محصول سرخ کن گازی / برقی / تک لگنه / دو لگنه  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان آذربايجان غربي 
شهر پيرانشهر  
قیمت 4,800,000 تومان  

محصول يخچال ایستاده / زیرکانتری/صفحه کاری  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان آذربايجان غربي 
شهر بوكان  
قیمت 13,000,000 تومان  

محصول يخچال ایستاده / زیرکانتری/صفحه کاری  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان آذربايجان غربي 
شهر بوكان  
قیمت 13,000,000 تومان  

محصول يخچال ایستاده / زیرکانتری/صفحه کاری  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان آذربايجان غربي 
شهر بوكان  
قیمت 7,000,000 تومان  

محصول يخچال ایستاده / زیرکانتری/صفحه کاری  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان آذربايجان غربي 
شهر پيرانشهر  
قیمت 7,800,000 تومان  

محصول کالباس بر مورب / عمود بر  
ساخت نامشخص  
وضعیت در حد نو  
استان آذربايجان غربي 
شهر اروميه  
قیمت 3,600,000 تومان  

محصول يخچال ایستاده / زیرکانتری/صفحه کاری  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان آذربايجان غربي 
شهر اروميه  
قیمت 10,000,000 تومان  

محصول اره استخوان بر رومیزی / ایستاده  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان آذربايجان غربي 
شهر شاهين دژ  
قیمت 2,300,000 تومان  

محصول يخچال ایستاده / زیرکانتری/صفحه کاری  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان آذربايجان غربي 
شهر اروميه  
قیمت 8,500,000 تومان  

محصول ساندویچ ساز تک پلیت / دو پلیت  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان آذربايجان غربي 
شهر نقده  
قیمت 2,000,000 تومان  

محصول يخچال ایستاده / زیرکانتری/صفحه کاری  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان آذربايجان غربي 
شهر اروميه  
قیمت 7,000,000 تومان  

محصول بلندر مخلوط کن تک قلو / دوقلو  
ساخت نامشخص  
وضعیت در حد نو  
استان آذربايجان غربي 
شهر مياندوآب  
قیمت 2,100,000 تومان  

محصول يخچال ایستاده / زیرکانتری/صفحه کاری  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان آذربايجان غربي 
شهر مياندوآب  
قیمت 4,000,000 تومان  

123456...>>