راهنماى استفاده از وبسايت جيليزشرايط درج آگهى ساليانه

چنانچه شما فروشنده تجهيزات آشپزخانه هاى صنعتى و يا ساير محصولات و يا خدماتى ميباشيد كه بصورت دائمى بوده و در طول سال فروش محصولات و يا خدمات شما ادامه خواهد داشت، ميتوانيد نسبت به درج آگهى هاى ساليانه خود بر روى وبسايت جيليز اقدام نماييد .

بديهى است در اين صورت لازم است بر حسب تعداد آگهى هاى مورد نياز خود ، هزينه درج آگهى هاى ساليانه خود را بر طبق تعرفه هاى قيمتى مربوطه پرداخت نماييد .

.