راهنماى استفاده از وبسايت جيليزشرايط درج آگهى ماهيانه


چنانچه شما فروشنده تجهيزات آشپزخانه هاى صنعتى و يا ساير محصولات و يا خدماتى ميباشيد كه بصورت موقتى بوده و تداوم دائمى نداشته و اطمينان داريد طى مدت زمان حداكثر يك ماه ميتوانيد آنها را بفروش برسانيد، ميتوانيد نسبت به درج آگهى هاى ماهانه خود بر روى وبسايت جيليز اقدام نماييد .

بديهى است در اين صورت لازم است بر حسب تعداد آگهى هاى مورد نياز خود ، هزينه درج آگهى هاى ماهيانه خود را بر طبق تعرفه هاى قيمتى مربوطه پرداخت نماييد .